อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัดชัยนาท    อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัดชัยนาท   อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัดชัยนาท

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) รายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้                       
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การค้นหาคนพิการในชุมชน                       
2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในชุมชน และส่งต่อคนพิการรับการช่วยเหลือที่จำเป็น                       
3. จัดทำแผนบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ รวมทั้งการทำแผนพัฒนาชุมชนในด้านการช่วยเหลือคนพิการ                       
4. ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ โดยรวบรวม สภาพปัญหา ความต้องการของคนพิการ และสร้างความคุ้นเคย แนะนำครอบครัวคนพิการ
ในการดูแลฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ                       
5. ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ                       
6. จัดทำรายงานปฏิบัติงานเสนอต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ทุกเดือน

รายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการจังหวัดชัยนาท

ที่

ชื่อ

สกุล

เขตรับผิดชอบ

ที่อยู่

อำเภอเมืองชัยนาท

1

นางพัลลภา

วิริยานุสรณ์

เทศบาลเมืองฯ

125 หมู่ที่ 5 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อำเมือง

2

นางเสริมศุกร์

แสงมา ตำบลเขาท่าพระ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
3 นางละออง เขตรกัน ตำบลเสือโฮก 170 หมู่ที่ 4 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง
4 นางทองหยด ยาเจี้ยม ตำบลท่าชัย 86 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง
5 นางธาริณี สอนสุข ตำบลบ้านกล้วย 290 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
6 นางสมคิด เขียวโพธิ์ ตำบลชัยนาท 238 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
7 นายล้วน บุญประคอง ตำบลธรรมามูล 96 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
8 นางสาวนิชานันท์ แตงฉ่ำ ตำบลหาดท่าเสา 96 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
9 นางสุ่มศรี มีโต ตำบลนางลือ 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมือง

อำเภอสรรคบุรี

10 นางเรณู พรหมอาภรณ์ ตำบลโพงาม 192 หมู่ที่ 13 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
11 นางทองคำ กุลอ้น ตำบลบางขุด 11 หมู่ที่ 10 ตำบลโพงาม  อำเภอสรรคบุรี
12 นางกิมยี่ ยอดกลิ่น ตำบลดอนกำ 67 หมู่ที่ 10 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
13 นายลัก อนุศาสนานันท์ เทศบาลแพรกศรีราชา 40 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
14 นายสินชัย มะนาวทอง ตำบลหวยกรดพัฒนา 96/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
15 นายสำ อยู่เจริญ ตำบลห้วยกรด 60 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
16 นายเสวย ราชแสง ตำบลดงคอน 81 หมู่ที่ 14 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
17 นายเล็ก มะลิอ่อง ตำบลแพรกศรีราชา 530 หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
18 นายสมหมาย อ้นนา ตำบลเที่ยงแท้ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี

อำเภอสรรคบุรี

19 นายสมบัติ สิงห์วิเชียร เทศบาลตำบลโพนางดำตก 289 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
20 นางสาวทวาย โพธิ์ศรี ตำบลสรรพยา 100/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
21 นายนพดล มีประสาท ตำบลตลุก  
22 นายภานุวัฒน์ สิงหา ตำบลโพนางดำออก 101 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
23 นายวิเชียร ผิวเณร ตำบลหาดอาษา 2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
24 นางสาวดวงเดือน ชุบดี ตำบลบางหลวง 177 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
25 นายขจร หาญลำยวง เทศบาลตำบลสรรพยา 175/3 หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
26 นางวัชราภรณ์ แสงทรัพย์ ตำบลเขาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
27 นางประคอง บุษบงค์ ตำบลโพนางดำตก 126 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา

อำเภอมโนรมย์

28 นางสาวนริศรา รอดตะเภา ตำบลคุ้งสำเภา 147/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
29 นายสำราญ หน่ายเนียม ตำบลท่าฉนวน 64 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
30 นายไตรเทพ สายบัว ตำบลอู่ตะเภา 133/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
31 นายยงยุทธ์ รอดฤทธิ์ ตำบลวัดโคก 165 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
32 นายกมล แจ้งต่าย เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 222 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
33 นางวันเพ็ญ โตกระแสร์ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา 155/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
34 นางพรพิณ อุดมศิลป์ ตำบลศิลาดาน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
35 นางบุญปลูก พันธ์ไทย ตำบลไร่พัฒนา 59 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์

อำเภอวัดสิงห์

36 นางสาวทิวากร พัฒนะสิงห์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 12/1 ถ.ราษฎร์พิทักษ์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
37 นางเพ็ชรา ทินวงศ์ ตำบลหนองบัว 33 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
38 นายสิงห์ ทาคง ตำบลมะขามเฒ่า 105 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
39 นายสุดใจ นิรภัย ตำบลหนองน้อย 117 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
40 นางสาวณัฐนิชา เอี่ยมละออ วังหมัน 20 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
41 นายวิชาญ ภู่เทศ ตำบลหนองขุ่น 51 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
42 นายพรนิชัย มาตรา ตำบลบ่อแร่ 152 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์

อำเภอหันคา

43 นายอนันต์ พลเสน เทศบาลตำบลสามง่ามฯ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา
44 นายชูศักดิ์ ยอดดำเนิน ตำบลหันคา 136 หมู่ที่ 4 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
45 นายอำนวย คำแหง ตำบลบ้านเชี่ยน 116 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
46 นายอำนวย อิ่มน้อย ตำบลหนองแซง 72 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
47 นายอนงค์ บุญรวม ตำบลวังไก่เถื่อน 50 หมู่ที่ 10 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
48 นางสาวโสรส กันอ่ำ ตำบลเด่นใหญ่ 118 หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
49 นายสมชาย อยู่เล่ห์ เทศบาลตำบลหันคา 57 หมู่ที่ 10 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
50 นางยุพิน จันทร์ศรี ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา
51 นายทัศน์พล ทาเวียง ตำบลไพรนกยูง 46 หมู่ที่ 10 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
52 นายประจวบ เศรษฐพงษ์ ตำบลห้วยงู  หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา

กิ่งอำเภอหนองมะโมง

53 นายพัฒนา สิงห์โต ตำบลหนองมะโมง 139 หมู่ที่ 1 ต.หนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง
54 นายถวิล พันธวาวงษ์ ตำบลวังตะเคียน 72 หมู่ที่ 4 ต.วังตะเคียน กิ่งอำเภอหนองมะโมง
55 นายวิศิษย์ชัย จบศรี ตำบลสะพานหิน 249 หมู่ที่ 1 ต.สะพานหิน กิ่งอำเภอหนองมะโมง
56 นางสมควร จันทร์ศรี ตำบลกุดจอก 14 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจอก กิ่งอำเภอหนองมะโมง

กิ่งอำเภอเนินขาม

57 นางสาวพรัลตี ปั้นแหน่งเพ็ชร์ ตำบลเนินขาม 12 หมู่ที่ 15 ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม
58 นายกิตจาณุพงษ์ ขันวงศ์ ตำบลกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย กิ่ง อ.เนินขาม
59 นางพรชนก การภักดี ตำบลสุขเดือนห้า 99 หมู่ที่ 6 ตำบลสุขเดือนห้า กิ่งอำเภอเนินขาม

<กลับ>>