อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)   อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความสมัครใจเป็น อผส.
2. มีเวลาเพื่อทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. มีวัยและวุฒิภาวะที่เหมาะสม
4. พออ่านออกเขียนได้
5. ต้องเป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเป็น อผส.และสนับสนุนเป็น อผส.
6. ผู้เข้ามาเป็น อผส.ใหม่ ต้องมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุก่อนปฏิบัติหน้าที่

บทบาทหน้าที่

- ให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกละเลยเพิกเฉยและได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง โดยให้การดูแลช่วยเหลือตามความจำเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เพียงพอ และสม่ำเสมอ
-ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
- ให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัว ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม
- เป็นสื่อกลางในการนำ ประสาน ส่งต่อ บริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นสื่อกลางในกานำ ประสาน ส่งต่อ บริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- อผส. 1 คน ควรให้การดูแลผู้สูงอายุ ประมาณ 5 คน และดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 วัน ติดต่อกันทุกสัปดาห์

ผู้สูงอายุตามเป้าหมาย คือ

1. ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล
2. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3. ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
4. ผู้สูงอายุที่ถูกละเลยเพิกเฉย
5. ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง

กิจกรรมผู้สูงอายุ

1. พูดคุยให้คำปรึกษา
2. ดูแลเรื่องอาหารการกิน
3. ดูแลเรื่องยา
4. ทำความสะอาดร่างกาย / แต่งตัว
5. ทำความสะอาดบ้าน / ที่พัก
6. ช่วยจัดสถานที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม
7. ช่วยเรื่องการออกกำลังกาย
8. พาไปพบแพทย์
9. เยี่ยมไข้ที่บ้าน ที่โรงพยาบาล
10. พาไปพักผ่อนนอกบ้าน
11. พาไปประชุมหมู่บ้าน
12. พาไปร่วมงานในชุมชน
13. พาไปร่วมกิจกรรมศาสนา

ทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (อผส.)
ตำบลเที่ยงแท้ 
อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

บ้านเลขที่

หมู่ที่

1

นายสุทิน   บางจั่น

5

1

 

2

นายมณฑล   เทศทัพ

55

1

 

3

นายพายับ   กาญศรี

91/1

1

 

4

นายถวัล   ทดแทน

13

1

 

5

นางกาหลง   พูลศิลป

78

1

 

6

นางศรีเมือง   สุดแก้ว

86

1

 

7

นางสาวบุษราพร   แขกเณร

57

1

 

8

นายบุญธรรม   พูลผล

91

1

 

9

นายอานนท์   ภู่เปี่ยม

40

2

09-8014194

10

นางสาวลำพึง   กลิ่นเทียน

90/1

2

01-0448966

11

นายวิชาญ   พรมมา

74

2

09-8581805

12

นายสมบุญ  ปานเรือง

117

2

 

13

นางประคอง  เพชรทิพย์

172/1

2

 

14

นางทิพย์  บุตรสเทต์

52/2

2

 

15

นายสุตรา   ภู่เปี่ยม

40

2

 

16

นายบรรจง   เลิศหงิม

111

2

 

17

นายจวน   ดงแจ๋ว

137

2

 

18

นางช้าม  ตุ้มเงิน

48/1

2

 

19

นางบุญทัน  รอดเหลือ

57/3

2

 

20

นายนิคม  เลิศหงิม

22

3

09-2698661

21

นายมานิช   สุดแก้ว

175

3

 

22

นายสมนึก   เกตุนวม

9/1

3

 

23

นางธัญชนก   รักเสนาะ

174

3

09-9587104

24

นางบาหยัน  มาศิริ

172

3

056-424365

25

นางอุ่นเรือน   คำหลง

53/2

3

056-481985

26

นางสายชล   พูลศิลป์

53/1

3

056-424295

27

นายสุจินต์   เกตุน้อย

50/1

3

07-8480604

28

นางละออ   ฉินเจริญ

91

3

056-424296

29

นางชนัดดา   ชนะสกุลนิยม

119

3

09-9071860

30

นางธัญญา   วิทยาพงศ์

60/1

3

 

31

นางบรรจ  มังกร

119/1

4

01-1937963
056-481902

32

นางมาลัย   สารทอง

66

4

 

33

นางอรพิน  กะพุทธา

22

4

 

34

นางเพ็ญศรี  สิงห์โต

21/1

4

05-948158
09-9048297

35

นางสาวสำเนาว์   อาจหินกอง

98/1

4

 

36

นางประนอม   ขำรักษ์

25

4

 

37

นางสาวพรศิริ  อ้อเขต

131

4

 

38

นายวิชัย   เขียวอินทร์

95/2

5

01-2847458

39

นางสาววรรณลักษณ์  เอมอ่อน

22/1

5

06-7355889

40

นายศักดิ์ชัย   สอนฮวบ

60/4

5

07-2123004

41

นางพยอม  อินทร์มงคล

7

5

 

42

นางกมลทิพย์   นงนุ่ม

8/2

5

06-2173611

43

นางวิจิตรตรา   เหล็กเพชร

8/4

5

06-1300960

44

นางสายฝน   ไล้เวียน

4

5

056-424376

45

นายวิเชียร  เทียนชัย

51

6

09-0208935

46

นายลำพูล   ฤทธิ์กล้า

92

6

06-4049493

47

นายเริ่ม  อินจ้อย

6

6

056-471049

48

นายพิชัย  ขลิบทองคำ

35

6

 

49

นายสิน  นาคศิลา

34

6

07-0121945

50

ด.ต.ทรงวุฒิ  นาคศิลา

1

6

09-8289394

51

นางสาวสุภัสตรา   แสงทอง

89

6

056-481782

52

นางสาวปวีนา   ทองแถว

60/1

6

 

53

นางนิภาพร   โพธิ์แก้ว

31/3

6

07-8400538

54

นายโพธิ์   มากเพ็ง

12

7

09-0134527

55

นางศรีไพร   จันทร์แรม

8/1

7

07-8447508

56

นางรุ่งนภา  สุพรรณ

41

7

01-0438235

57

นางขันทอง   สงเคราะห์

38/2

7

09-2702588

58

นายสวัสดิ์  บุญเจริญ

61

7

056-471045

59

นางแหม  รชเอม

59

7

06-0605725

60

นางอุดมพร   พูลพ่วง

41/1

7

09-8172334

61

นางลาวรรณ   รักเสนาะ

10/1

8

 

62

นางเฉลียว   ศรีเมือง

22

8

 

63

นางสมใจ   แมลงภู่

65

8

 

64

นางจำเนิน   แมลงภู่

22/3

8

 

65

นางสมัย  สีปา

22/1

8

 

66

นางสาวสันทัด   เสืออยู่

3

8

 

67

นางบังอร  พิมพ์ศักดิ์

22/4

8

056-472558

68

นางบรรจง  รักเสนาะ

10/1

8

 

69

นายสมสวย   กุฏเพ็ชร

49

9

 

70

นางประทิน   แย้มสอาด

57

9

 

71

นางสาวสุพรรษา   กุลอ้น

120

9

 

72

นางมลิ   เอี่ยมพันธ์

72

9

 

73

นางสาวจุฑามาศ   พุฒเสือ

21

9

 

74

นายป้อม   กอนผึ้ง

96

9

 

75

นางชอบ   รักษาบุรี

51

9

 

76

นางสำเนา   ด้วงเพียร

81/1

9

 

77

นายเฉลิม   สาลี

91

10

01-9489746

78

นายธวัช   เก่งกสิกิจ

35/3

10

06-7729558

79

นายสายชล   โคกฤทธิ์

99

10

01-0431851

80

นายอัครวัตน์   วังยาว

16/1

10

056-471119

81

นางอนุภัทธ์   วังยาว

34/1

10

 

82

นางสุกัญญา   เก่งกสิกิจ

35/2

10

056-482422

รายชื่อคณะกรรมการ อผส. ตำบลเที่ยงแท้  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ ตำแหน่ง
1.  นายนิคม  เลิศหงิม หมู่ที่ 3  ประธาน
2.  นายเฉลิม  สาลี  หมู่ที่ 10   รองประธาน
3.  นางบรรจบ  มังกร   หมู่ที่ 4    รองประธาน
4.  นางสาววรรณลักษณ์  เอมอ่อน            หมู่ที่ 5   เลขานุการ
5.  นายสุทิน  บางจั่น หมู่ที่ 1  เหรัญญิก
6.  นางสาวลำพึง  กลิ่นเทียม หมู่ที่ 2  ประชาสัมพันธ์
7.  นายอานนท์  ภูเปี่ยม กำนันตำบลเที่ยงแท้ ปฏิคม
8.  นายวิเชียร  เทียนชัย หมู่ที่ 6 กรรมการ
9.  นายสวัสดิ์  บุญเจริญ หมู่ที่ 7 กรรมการ
10. นางบังอร  พิมพ์ศักดิ์ หมู่ที่ 8 กรรมการ
11. นางบุญชอบ  รักษาบุรี หมู่ที่ 9 กรรมการ

คณะกรรมการ อผส.

1. เป็นคณะกรรมการ อผส. ประจำเขตพื้นที่
2. ได้รับการเลือกมาจาก อผส. ด้วยกันเองในเขตพื้นที่ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทน
3. กรรมการ อผส. ควรเป็นผู้แทน อผส.จากหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน

บทบาทหน้าที่

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนระบบการปฏิบัติงานของ อผส. ในเขตพื้นที่
2. ประสานกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อบต. องค์กรชุมชน
3. นิเทศให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล อผส. ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
4. พัฒนาการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อผส.
5. จัดประชุมคณะกรรมการ อผส. เดือนละ 1 ครั้ง
6. ระดมเงินและทรัพยากร
7. รักษาปริมาณและคุณภาพของ อผส. ให้เพียงพอแก่การดูแลผู้สูงอายุ
8. ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

<กลับ>>