วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์การ 

วิสัยทัศน์


              เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนและสังคมที่ดีมีคุณภาพของจังหวัด

พันธกิจ

1. สร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเครือข่ายให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการ

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทาง สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมที่ดี มีคุณธรรม

2. พัฒนาระบบการส่งเสริมองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่าย

ค่านิยมองค์กร
          อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข