บริการ   ของ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม    สมควรได้รับการช่วยหลือ

 

เด็กและเยาวชน 

  คนไร้ที่พึ่ง 

สตรี 

ผู้สูงอายุ 

คนพิการ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ 

ครอบครัวยากจน 

 

<<กลับ>>