ข้อมูลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ฐานข้อมูลที่ 14 สวัสดิการสังคม(POC)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจไว้กับกรอบมาตรฐาน
    และตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์

เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2556 - 2558

เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่สาม (เมษายน - มิถุนายน)

เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2561

<<กลับ>>