ทำเนียบประชาสงเคราะห์จังหวัดชัยนาท

 

•   

นายอาบ

พรรณสังข์

20 กุมภาพันธ์ 2520

-

9 เมษายน 2523

•   

นางสาวละเอียด

ชอบธรรม

10 เมษายน 2523

-

10 พฤษภาคม 2527

•   

นายสุรพล

สุขสวัสดิ์

11 พฤษภาคม 2527

-

21 พฤษภาคม 2528

•   

นายชาลี

ปิณฑะดิษฐ์

22 พฤษภาคม 2528

-

19 พฤศจิกายน 2530

•   

นายคนึง

ทิพย์สิทธิ์

20 พฤศจิกายน 2530

-

28 กุมภาพันธ์ 2532

•   

นายอภิสิทธิ์

คีรีรัตน์

1 มีนาคม 2532

-

14 มิถุนายน 2533

•   

นายฉัตรชัย

เลี่ยมแก้ว

15 มิถุนายน 2533

-

10 กุมภาพันธ์ 2534

•   

นายวิฑูรย์

สังวรศีล

11 กุมภาพันธ์ 2534

-

20 กันยายน 2534

•   

นายชัยยุทธ

บุตรน้อย

21 กันยายน 2534

-

14 มกราคม 2535

•   

นายจิตต์ประสงค์

กำปั่นทอง

15 มกราคม 2535

-

14 มกราคม 2536

•   

นายมานพ

อภัยนนท์

15 มกราคม 2536

-

5 ตุลาคม 2536

•   

นายสันชัย

ไชยธรรมมา

6 ตุลาคม 2536

-

30 กันยายน 2537

•   

นายอุดม

จันทร์รัศมี

1 ตุลาคม 2537

-

30 กันยายน 2538

•   

นางสุมิตรา

พิบูลย์สมบัติ

1 ตุลาคม 2538

-

30 กันยายน 2542

•   

นางจงกลณี

สุกกรี

1 ตุลาคม 2542

-

30 กันยายน 2543

•   

นายวิสุทธิ์

เทิดสงวน

1 ตุลาคม 2543

-

30 กันยายน 2544

 

ทำเนียบพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดชัยนาท

 

1.

นางสาวจุฑามาศ

ศรีจามร

1 ตุลาคม 2544

-

30 กันยายน 2546

 

ทำเนียบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

 

1.

นางสาววันเพ็ญ

สุวรรณวิสิฎฐ์

1 ตุลาคม 2546

-

28 กุมภาพันธ์ 2549

2.

นายวิโรจน์

แจ้งพลอย

28 กุมภาพันธ์ 2549

-

1 ตุลาคม 2550

3.

นายสุเทพ

อุทยาพงศ

10 พฤศจิกายน 2550

-

21 มีนาคม 2551

4.
นายสมชาย
นิธากรณ์
22 มีนาคม 2551
30 กันยายน 2551 (รักษาราชการ)

5.

นายปริญญา

เปี่ยมประถม

1 ตุลาคม 2551

-

30 กันยายน 2552

6.

นางนันทกา

วัฒนาประยูร

1 ตุลาคม 2552

-

19 ตุลาคม 2553

7.

ดร.ประสิทธิ์

มีช้าง

22 ตุลาคม 2553

-

4 ตุลาคม 2554

8.

นางพงษ์รัชนี

อรชร

5 ตุลาคม 2554

-

30 กันยายน 2556

9.

นางวิจิตรา

ทองไทย

1 ตุลาคม 2556

-

30 กันยายน 2558

10.
นายอรัญ
ไชยเชษฐา
1 ตุลาคม 2558
-
15 พฤศจิกายน 2559 (รักษาราชการ)
11.
นายนิธิวัชร์
จันทร์สังข์
16 พฤศจิกายน 2559
- 30 กันยายน 2562
12.
นายอรัญ
ไชยเชษฐา
1 ตุลาคม 2562
- 20 กุมภาพันธ์ 2563 (รักษาราชการ)
12.
นางสาวดรุณี
มนัสวานิช
21 กุมภาพันธ์ 2563
- ปัจจุบัน

HOME