ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ (POC)     ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ (POC)

บทวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ
กล่องข้อความ: บทวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ
บทวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ
กล่องข้อความ: บทวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านคนพิการ

 

 
1.ข้อมูลคนพิการ

ตารางแสดงจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

จำแนกตามพื้นที่การปกครอง(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2548)

จำนวนคนพิการ

ปี พ.ศ.

2546

ปี พ.ศ.

2547

ปี พ.ศ.

2548

พื้นที่

อำเภอเมืองชัยนาท 531 814 837
อำเภอมโนรมย์ 312 405 451
อำเภอวัดสิงห์ 300 399 428
อำเภอสรรคบุรี 362 552 566
อำเภอสรรยา 493 773 802
อำเภอหันคา 467 696 727
กิ่งอำเภอหนองมะโมง 240 383 399
กิ่งอำเภอเนินขาม 148 325 346

รวม

2,853 4,347 4,556

บทวิเคราะห์

        จากจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และสังคม พบว่า ในการจดทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ มีคนพิการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และในปี 2548 มีผู้พิการมาจดทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ รวม 4,556 ราย จำแนกเป็นรายอำเภอพบว่า มีผู้พิการมาจดทะเบียนจดทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ มากที่สุดคืออำเภอเมืองชัยนาท คิดเป็น 19 % รองลงมาอำเภอสรรพยา 18 % อำเภอหันคา 16 % อำเภอสรรคบุรี 12 % อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ คิดเป็น 10 % เท่ากัน กิ่งอำเภอหนองมะโมง คิดเป็น 9 % และกิ่งอำเภอเนินขาม 8 %

 

ตารางแสดงประเภทความพิการ 

จำแนกตามพื้นที่การปกครอง(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2548)

ประเภทความพิการ พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว
ทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
หรือการเรียนรู้
พิการซ้ำซ้อน รวม
พื้นที่
ที่อยู่อื่น 56 45 228 19 34 43 425
อำเภอเมืองชัยนาท 76 98 477 32 99 66 848
อำเภอมโนรมย์ 49 59 219 20 55 55 457
อำเภอวัดสิงห์ 64 45 201 13 56 52 431
อำเภอสรรคบุรี 59 63 293 33 52 73 573
อำเภอสรรพยา 79 73 357 34 68 67 678
อำเภอหันคา 73 97 384 26 60 85 725
กิ่งอำเภอหนองมะโมง 60 36 189 32 40 29 386
กิ่งอำเภอเนินขาม 56 44 161 9 39 34 343

รวม

572 560 2,509 218 503 504 4,866

        สำหรับข้อมูลคนพิการที่จดทะเบียน จากตารางนี้ พบว่าคนพิการที่มีความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในแต่ละปีมีจำนวนมากที่สุด

52 % ของจำนวนคนพิการทั้งหมด รองลงมาคือ พิการทางการมองเห็น และทางการได้ยิน / สื่อความหมาย 12 % ทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ และพิการซ้ำซ้อน คิดเป็น 11 % ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5 % ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเจ็บป่วย อุบัติเหตุจากการคมนาคม อุบัติเหตุจากการทำงาน และกรรมพันธุ์ ตามลำดับ จึงสามารถนำมาวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดังนี้

        1. ด้านการแก้ไข

            - การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เป็นข้อมูลเพื่อการประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลภายในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการรักษาฟื้นฟู และพิจารณาเครื่องช่วยความพิการ

            - การฟื้นฟูทางจิตใจ เป็นข้อมูลเพื่อการประสานกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชัยนาท และศูนย์สุขภาพจิตในจังหวัดใกล้เคียง

            - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม เป็นข้อมูลที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ดำเนินการในการช่วยเหลือ

            - การประกอบอาชีพและวางแผนแก้ไขต่อไป เป็นข้อมูลเพื่อการประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในการแนะนำแต่ละงานและการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนรับสิทธิประโยชน์ด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

        2. ด้านการป้องกัน

            - การรณรงค์เกี่ยวกับวินัยจราจร เป็นข้อมูลเพื่อการประสานกับสถานีตำรวจในท้องที่ต่าง ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัด และแขวงการทางจังหวัด ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา

            - การให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ เป็นข้อมูลเพื่อการประสานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชัยนาท

            - การรักษาความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ เป็นข้อมูลเพื่อการประสานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

 

>>ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลคนพิการแยกประเภท

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลระดับอำเภอ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลระดับตำบล/เทศบาล

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
- (อำเภอเมืองชัยนาท,เทศบาลเมืองชัยนาท,อำเภอมโนรมย์,เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา,เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร,อำเภอวัดสิงห์,เทศบาลตำบลวัดสิงห์,อำเภอสรรพยา,เทศบาลตำบลสรรพยา,เทศบาลตำบลโพนางดำ)

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
- (อำเภอสรรคบุรี,เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา,อำเภอหันคา,เทศบาลตำบลหันคา,เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์,กิ่งอำเภอหนองมะโมง,กิ่งเนินขาม)

<<กลับ>>