แผนงาน/โครงการ

 

     แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560     

     แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2561

     แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2562