สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทศาลากลางจังหวัดชัยนาท
  ชั้น 1 หลังใหม่ ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท chainat@m-society.go.th

โทร 056-411103