พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร    พระราชบัญญัติข้มูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2550 (ต.ค.2549-ก.ย.2550)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2551(ต.ค.2550-ก.ย.2551)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2552(ต.ค.2551-ก.ย.2552)

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2553 (ต.ค.2552 - ก.ย.2553)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2554 (ต.ค.2553 - ก.ย.2554)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2555 (ต.ค.2554 - ก.ย.2555)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2556 (ต.ค.2555 - ก.ย.2556)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2557 (ต.ค.2556 - ก.ย.2557)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561)  งบจังหวัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 1.สอบถามด้วยตนเอง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 1 หลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-412348 โทรสาร056-411103 /////2.ทางเว็บไซต์ http://www.chainat.m-society.go.th ////e-mail:chainat@m-society.go.th

ประกาศประกวดราคา / สอบราคา

 

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 9) 

 

แฟ้มที่ 1.ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผล
โดยตรงต่อเอกชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 2.นโยบายหรือการตีความต้องลงพิมพ์
ในราชการกิจจานุเบกษา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 3.แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2552

แฟ้มที่ 4.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 5.สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างถึงตามมาตรา 7
วรรคสอง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 6.สัญญาสัมปทาน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 7.มติรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการการแต่งตั้งโดยกฎหมายฯ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 8.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2552

แฟ้มที่ 9.เอกสารที่ลงพระราชกิจจานุเบกษา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

แฟ้มที่ 10.ดัชนีข้อมูล

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2549

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2550

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปี 2551

<<กลับ>>