หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานฯ
ผู้บริหารสำนักงานฯ
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลังข้าราชการฯ
บริการของสำนักงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อเรา
ข้อมูล/ประกาศทั่วไป
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คำสั่งการมอบอำนาจ
แนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลการพัฒนาสังคมฯจังหวัดชัยนาท (POC)
เครือข่ายการพัฒนาสังคมจังหวัดชัยนาท
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
สิทธิประโยชน์และการบริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท(ศปคม.จ.ชน.)
ข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณ
ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล
เจ้าหน้าที่ของรัฐปี พ.ศ.2551
คนพิการจังหวัดชัยนาทที่เข้าหลักเกณฑ
์ตามกฎกระทรวงฯ การจ้างงาน
หน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ
/ภาคเอกชน/สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท
แบบขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุม
และแบบขอรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน
์(แบบ ก.ส.ค.1,2 และ ก.ส.ค.5)
 สถิติการให้บริการประจำเดือน
 สถิติการให้บริการสายด่วน 1300
รายงานงบประมาณประจำปี 63
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม One Home พม.ชัยนาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประจำจังหวัดชัยนาท และทีม one home

นโยบายกระทรวงฯ ปี2561   

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ตารางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ปี65
 STAT INFO
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องการเลือกกรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน
ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

จังหวัดชัยนาท
เว็บบอร์ด / Chat
แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
คุยสนทนา

สนง.ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

สำนักงานธนานุเคราะห

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์กรมหาชน
)

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

Know Covid รู้ทันโควิด

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดรุณี มนัสวานิช
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ชั้น 1 หลังใหม่ ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร.056-411103
Email:chainat@m-society.go.th Email:ceo0808@thaimail.com

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร

Hit Web Stats
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานรัฐมนตรี

     ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
             ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงาน KM
     กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการฯ

#ประชาสัมพันธ์ "การขับเคลื่อนการดาเนินงาน Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสาเร็จ (ATP )

รายงานสรุปโครงการบ้านในดวงใจ

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน

คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
     คู่มือโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ

        <<< รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท >>>

         รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท ปี 2561 รายละเอียด
         รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท ปี 2562 รายละเอียด
         รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท ปี 2563 รายละเอียด
         รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท ปี 2564 รายละเอียด
         รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยนาท ปี 2565 รายละเอียด