ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดชัยนาท   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดชัยนาท    ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดชัยนาท

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) คืออะไร?

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ องค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน ที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปของ "คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน" โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือเทศบาล โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในหมู่บ้าน/ตำบล ในการสำรวจข้อมูล วางแผน และประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมาจากการคัดเลือกของประชาชน
ตามกระบวนการประชาคม

ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

1. ชุมชนพึ่งตนเองได้
2.
ช่วยแก้ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ความรุนแรงในการละเมิดทางเพศ
3.
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4.
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
5.
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริว่าด้วยการพัฒนา
    
  " ครอบครัวมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง "

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทหน้าที่  สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. บทบาทในการสำรวจศึกษาปัญหา
2. 
บทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา / ให้คำแนะนำ
3. 
บทบาทในการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดชัยนาท
ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไปแล้วในปีงบประมาณ 2547 - 2549
จำนวน 20 ศูนย์ฯ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่จัดตั้งในปี พ.ศ.2547 จำนวน 8 ศูนย์

1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง โทร.056-416397
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ โทร.056-423560
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาแก้ว  อำเภอสรรพยา โทร.056-415888
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองแซง อำเภอหันคา โทร.056-448660
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกะบกเตี้ย  กิ่งอำเภอเนินขาม โทร.056-401075
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองน้อย  อำเภอวัดสิงห์ โทร.056-415798
7. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี โทร.056-481083
8. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกุดจอก กิ่งอำเภอหนองมะโมง โทร.056-466034

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2548 จำนวน 6 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชัยนาท  อำเภอเมือง โทร.056-415598
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา โทร.056-422639
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา โทร.056-412119
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี โทร.056-438095
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ่อแร่  อำเภอวัดสิงห์ โทร.056-415735
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเนินขาม  กิ่งอำเภอเนินขาม โทร.056-435057

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2549 จำนวน 6 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสะพานหิน  กิ่งอำเภอหนองมะโมง โทร.056-413090
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยงู  อำเภอหันคา โทร.056-489356
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี โทร.056-484323
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลุก อำเภอสรรพยา โทร.056-414637
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ โทร.056-430420
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง โทร.056-421627

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2550 จำนวน 10 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา โทร.056-436460
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา โทร.056-432638
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา โทร.056-423011
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี โทร.056-438083
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ โทร.056-451231
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา โทร.056-422508
7. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา โทร.056-415393
8. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังตะเคียน กิ่งอำเภอหนองมะโมง โทร.056-415907
9. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุขเดือนห้า กิ่งอำเภอเนินขาม โทร.056-415125
10. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง โทร.056-415906

<กลับ>>