คำขวัญจังหวัดชัยนาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ปี 2558

ภาพข่าว

สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 2549-2550
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ปี 2558  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

 
  ภาพข่าว  
 

 
   
   
   
   
  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การบูรณาการองค์กรพัฒนาสำนึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการสร้างกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งพัฒนาสำนึกเด็กและ  
   
  ภาพข่าว  
 

 
   
   
   
   
  (ต่อ)เยาวชนเรื่องยาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบลในจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วยอึ้งภากรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยการมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องประชุม  
   
  ภาพข่าว  
 

 
   
   
   
   
  (ต่อ) และนอกห้องประชุม โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นฐานๆ เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล จาก 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน  
   
     

-กลับหน้าหลัก-