เกี่ยวกับการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 

เกี่ยวกับผู้พิการ

 

แบบหลักฐานที่ต้องเตรียมในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 

การขอกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 

แบบคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (บธ.4)

 

 

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจคนพิการ

 

แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจ (บธ.5)

 

 

 

 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ

 

แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว (บธ.7)

 

 

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคำร้อง

 

 

 

แบบคำขออนุญาตตั้งหอพัก (แบบ พ.1)

 

 

 

 

แบบคำขอเป็นผู้จัดการหอพัก (แบบ พ.2)

 

 

 

         

แบบบันทึกการตรวจสอบสุขลักษณะอาคารสถานที่

 

 

 

เกี่ยวกับการสงเคราะห์เด็กยากจนและขาดแคลน

 

 

เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอาชีพ

 

แบบรายงานการสอบสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อน (ส.ค.2)

 

 

 

แบบใบสอบประวัติคนพิการ

 แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการกองทุนต่างๆ

 

 

 

แบบใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

 

 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

 

 

แบบใบสอบข้อเท็จจริง

 

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนฯ (แบบ กสส.01)

 

 

 

แบบสอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (แบบ กสส.03)

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

   

เกี่ยวกับการจัดการศพผู้สูงอายุ

 

แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ กสค.05,01,02)

 

 

 

แบบสอบถามข้อมูลการจัดการศพผู้สูงอายุ

 

กองทุนคุ้มครองเด็ก

 

 

 อื่น ๆ

 

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคค.02)

 

 

 

 แบบใบสำคัญรับเงิน (แบบ 5)

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน  (แบบ คคค.04)

 

 

 หนังสือมอบอำนาจ

 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

     

แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม

 

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อป้องกันฯ (กปค.01)

     

แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อ
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

  แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุน (แบบ กปค.02)

       
 

กองทุนผู้สูงอายุ

       
  แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ        
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
  แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ        
  สำนักงานกิจŦ