สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
                      
ศูนย์การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับคนพิการ
                      
เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ
                     
 เงินทุนอุดหนุนองค์กรที่ดำเนิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
                     
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
                     
สิทธิประโยชน์สำหรับคนไร้ที่พึ่ง
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา
                     
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
                      
สิทธิประโยชน์สำหรับประชากรบนพื้นที่สูง
                      
การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
                         
และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
                     
 การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน
                        
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
                      
ด้านบริการรับจำนำ โดย สำนักงานธนานุเคราะห์
                      
การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความ
                         
ยากจน โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
                     
 ด้านการบริการที่อยู่อาศัย โดย การเคหะแห่งชาติ
                      
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
                         
สังคม พ.ศ. 2546
                      
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
                     
 สิทธิประโยชน์ของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
                      
ปรึกษา สอบถามบริการ และแจ้งเหตุผู้ประสบปัญหาทางสังคม
                      
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาสังคม
                      
หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
                        
มนุษย์จังหวัด