แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

EB2

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงฯ ครั้งที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง ครั้งที่ 2

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยนาท

แต่งตั้งบุคคลภาคประชาสังคมเป็นคณะทำงาน เสนอความคิดเห็นในการบริหารราช

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง เป็นองค์กรคุณธรรม