เอกสารผลงาน เสนอเข้ารับการคัดเลือก ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน