หลวงปู่ศุขลือชา     เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ     นามระบือสวนนก     ส้มโอดกขาวแตงกวา
เป็นแหล่งผลิตเมล็กพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
                ข้าราชการยุคใหม่ใฝ่ใจประชาชน
                               มีใจรักการบริการ ( Service Mind )
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ
 

 ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
แนะนำสำนักงานฯ / สถานที่ตั้งสำนักงานฯ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานฯ
ผู้บริหารสำนักงานฯ

โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่

อัตรากำลังข้าราชการฯ สนง.พมจ.ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาโครงการสร้างความตระหนักรู้อาเซียนในส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท โดยมีท่านสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โดยมีนางวิจิตรา  ทองไทย พมจ.ชัยนาท กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 503 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 3 มีนาคม 2558
บริการของสำนักงาน
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 

แบบฟอร์มการขอรับบริการ
บัญชีการมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีการมอบอำนาจของกรมฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชัยนาท

ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ โดยการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย พม. สภาเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 80 คน

ข้อมูลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท (POC)

เครือข่ายการพัฒนาสังคม
จังหวัดชัยนาท
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 
 

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)ปี 2550-ปี2557

ประกาศจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท

สิทธิประโยชน์และการบริการประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท(ศปคม.จ.ชน.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกเหยื่อเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีท่านสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นประธาน มีนางวิจิตรา   ทองไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน ณ ห้องโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ในวันที่ 13 ม.ค.2558

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณ
ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2551

คนพิการจังหวัดชัยนาทที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ การจ้างงาน
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 
หน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา ในจังหวัดชัยนาท


 

แบบขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมและแบบขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์(แบบ ก.ส.ค.1,2 และ ก.ส.ค.5)
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ.

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยนาท

 ในการอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในจังหวัดชัยนาท คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดยมีนางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เม็กซิโกตามที่คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากคนไปสู่คน โดยยังไม่ปรากฏการมีเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์นี้ในประเทศไทยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู จึงได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.เมษายน ๒๕๕๒) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด คือ๑. ป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาจากประเทศต้นทางแห่งการระบาด๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าใจสถานการณ์ การป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคือ ให้ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด หากไอหรือจามให้ใช้ทิสชูปิดปาก และควรใส่หน้ากากอนามัย การเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการป่วยและแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์วิกฤตการแก้ปัญหาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๓๓๓


โทรด่วนหมายเลข 1300

ศูนย์ประชาบดี 1300///ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พบเห็นสตรี เด็ก ถูกละเมิด และสื่อที่เป็นภัยไม่เหมาะสม โทรด่วนหมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ..../////// สารพันปัญหาประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา รับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา ทางเลือกของคนมีปัญหา ทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อสังคมที่น่าอยู่ แจ้งโทร 1300

จำนวนผู้เข้าชมท้งหมด
(เริ่ม 1 มิ.ย.52)
the power of now

 

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ชั้น 1 หลังใหม่ ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร/โทรสาร.0-5641-1103

E-mail:chainat@m-society.go.th
E-mail:ceo0808@thaimail.com