สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร ม.1 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาทหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทสวนนกชัยนาท ตั้งอยู่เชิงเขาพลอง ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาทส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา

คำขวัญของจังหวัดชัยนาท

หลวงปู่ศุขลือชา     เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ     นามระบือสวนนก     ส้มโอดกขาวแตงกวา
แนะนำสำนักงานฯ
 

 

 

 
 

 
 

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงฯ
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานฯ

ผู้บริหารสำนักงานฯ
โครงสร้างสำนักงาน

อำนาจหน้าที่
อัตรากำลังข้าราชการฯ

บริการของสำนักงาน จังหวัดชัยนาทโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล "พลังสตรี พลังสร้างสรรค์สังคม จังหวัดชัยนาท" และการประชุมสัมชชาฯ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 โดยมีนางวิจิตรา  ทองไทย พมจ.ชัยนาท กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธีนางพรรณี  งามขำ รอง ผวจ.ชัยนาท ในวันพุธที่ 26 มี.ค.2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 

แบบฟอร์มการขอรับบริการ
บัญชีการมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีการมอบอำนาจของกรมฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชัยนาท

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีองค์กรพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท องค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วยราชการ และภาคส่วนเอกชนในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานโดยการออกร้านจัดนิทรรศการพลังสตรี ออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีแม่บ้านในจังหวัดชัยนาท มีการแสดงของกลุ่มสตรีในจังหวัดชัยนาท และยังมีการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

ข้อมูลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท (POC)

สิทธิประโยชน์
ของคนพิการ

เครือข่ายการพัฒนาสังคม
จังหวัดชัยนาท
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 

  จังหวัดชัยนาท
  chainat.go.th

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)ปี 2550-ปี2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดชัยนาท

ประกาศจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท

สิทธิประโยชน์และการบริการประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท(ศปคม.จ.ชน.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยนาท ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556  มีนางวิจิตรา   ทองไทย พมจ.ชัยนาท กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายกำธร   ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ สวนนกชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ายงานผลการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบเฝ้าระวังเตือนภัยฯ ครั้งที่ 1/2552

 

ข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณ
ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2551
 

ภาพข่าว

 

 
 

 
 

 

 
รายงานประจำปีงบประมาณ 2552


 

คนพิการจังหวัดชัยนาทที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ การจ้างงาน
หน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา ในจังหวัดชัยนาท

ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภายในงานได้ออกร้านและจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวกับคนพิการ มีการแสดงของคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท  การมอบของรางวัลให้กับผู้พิการที่มาร่วมงาน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ  การเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เม็กซิโกตามที่คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากคนไปสู่คน โดยยังไม่ปรากฏการมีเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์นี้ในประเทศไทยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู จึงได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.เมษายน ๒๕๕๒) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด คือ๑. ป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาจากประเทศต้นทางแห่งการระบาด๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าใจสถานการณ์ การป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคือ ให้ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด หากไอหรือจามให้ใช้ทิสชูปิดปาก และควรใส่หน้ากากอนามัย การเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการป่วยและแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์วิกฤตการแก้ปัญหาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๓๓๓


โทรด่วนหมายเลข 1300

ศูนย์ประชาบดี 1300///ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พบเห็นสตรี เด็ก ถูกละเมิด และสื่อที่เป็นภัยไม่เหมาะสม โทรด่วนหมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ..../////// สารพันปัญหาประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา รับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา ทางเลือกของคนมีปัญหา ทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อสังคมที่น่าอยู่ แจ้งโทร 1300

จำนวนผู้เข้าชมท้งหมด
(เริ่ม 1 มิ.ย.52)
the power of now

 

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ชั้น 1 หลังใหม่ ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร/โทรสาร.0-5641-1103

E-mail:chainat@m-society.go.th
E-mail:ceo0808@thaimail.com